mekanikk og bevegelse som fag til fotterapeuter

Av:lektor terje haugaa

Mekanikk er den grenen av fysikken som omhandler bevegelse, forskyvninger, spenninger og stabilitet av partikler og legemer. Klassisk mekanikk viser hvordan årsaker og virkninger er knyttet sammen, og er et langt større fagfelt enn det de fleste elever møter. Som «sannheten om hvordan universet er laget» er klassisk mekanikk i dag erstattet av relativistisk mekanikk. De gamle klassiske teoriene er likevel de mest brukte verden over i hverdagen for ingeniører. Men for relativitetesfysikken er de klassiske teoriene bare et spesialtilfelle.

Ordet mekanikk brukes blant annet om:

 • Klassisk mekanikker den mekanikken man først får møte i skolen. Da handler det gjerne om lodd og pendler, forsøk på å beskrive enkle prinsipper for hvordan gjenstander beveger seg.
 • Bruddmekanikksom er en gruppe teorier om hvordan materialer bryter sammen.
 • Bygningsmekanikk som er en gruppe teorier som danner grunnlaget for dimensjonering av bygninger, veier, maskiner, broer, skip, plattformer med mer.
 • Relativitetsteorienkom tidlig på 1900-tallet, og kan brukes til å håndtere langt mer avanserte ideer. Den er viktig for alt som beveger seg nær lysets hastighet.
 • Kvantemekanikkbrukes i dag til grunnforskning innen atomermolekyler og subatomære størrelser.

 

 

 

Lokomotion (från latin locus, plats, och motio, rörelse) är en beteckning som anger hur djur förflyttar sig, deras rörelsesätt.[1][2] Äldre benämningar är «ställflyttning»[3] och «ställförflyttning»[4]. Som adjektiv används lokomotorisk, vilket betyder «som har med lokomotion att göra». (Observera också att lokomotor används som beteckning för mindre lokomotiv.)

Det finns många olika former av lokomotion, beroende bland annat på vilket medium den föregår i eller på, vilka principer som används och så vidare, men någon standardindelning av dessa finns ej. Exempelvis kan man särskilja:[5]

 • På ytan av ett fast underlag utan hjälp av extremiteter (slingra sig som en orm, peristaltiska rörelser som en larv eller daggmask)
 • På ytan av ett fast underlag med hjälp av extremiteter (gå, springa, hoppa)
 • Olika typer av klättring och hopp mellan exempelvis träd
 • Simmande på vattenytor (olika typer beroende på ytspänning, flytförmåga etcetera)
 • Grävande (i jord eller andra substrat, som trä eller kroppsvävnaderna hos ett värddjur)
 • Flygande i luft (olika former av aktiv flykt och glidflykt)
 • Simmande i vatten (med «paddlar» som exempelvis havssköldpaddor, slingrande rörelser som fiskar eller jetdrift som en del blötdjur)
 • Med hjälpmedel (kohägrarsom rider runt på ryggen av boskap, eller sugfiskar som liftar med hajar – det är inte bara människan som «åker buss»)

Men hur man än försöker göra indelningar, finns det alltid organismer som täcker flera typer. Exempelvis en lunnefågel: Den flyger aktivt i luften, glidflyger strax innan den landar på vattnet, där den simmar runt innan den dyker och jagar fisk. När den fångat tillräckligt flyger den tillbaka och går på marken in i boet d

en grävt. Det finns också suddiga gränser mellan olika typer: En svan som simmar på en vattenyta lyfter inte huxflux och blir flygande – den springer en bra sträcka på vattnet (som ingalunda är fast mark) innan den lyckas få tillräcklig fart och tillräcklig höjd för att kunna flyga utan hjälp av underlaget.

Syftet med djurs förflyttning kan vara att finna föda, att para sig eller att fly från predatorer.

Rörelseapparaten är de vävnader och organ som ett djur eller en människa använder för att röra sig. Bland däggdjur omfattar den bland annat skelett och skelettmuskler.

Olika typer av lokomotion används som utgångspunkter för studier inom bionik.

Bionik (engelska bionics) är tillämpningen av biologiska metoder och system som man hittar i naturen till studier och utformning (design) av ingenjörsvetenskapliga system och modern teknologi.[källa behövs]

Ordet bionic myntades av Jack E. Steele 1958, möjligtvis kommer det från det grekiska ordet βίον, bíon, uttalat [bi:on] («bee-on»), som betyder ‘enhet av liv‘ och suffixet -ic, som betyder ‘lik’ eller ‘på sättet som’, därmed ‘livliknande’. En del ordböcker förklarar dock ordet som att det formats som ett teleskopord från biologi + elektronics. Det blev populariserat med 1970-talets TV-serier The Six Million Dollar Man och The Bionic Woman, vilka var inspirerade av Steeles arbete, och framtida människor som får supermänskliga krafter genom elektromekaniska implantat.

 

Biomekanikk er læren om de mekaniske prinsippene som virker på biologiske systemer, basert på Isaac Newtons fysiske lover. Biomekanikk omfatter de mekaniske kreftene som er spesielt knyttet til muskel-biomekanikk. Den studerer kreftene som virker på legemer i ro (statikk), og hvilke krefter som virker på legemer i bevegelse (dynamikk).

Eksempelvis kan biomekanikken anvendes til å beregne muskelkraftens størrelse og retning når to forskjellige muskler virker på en kroppsdel, eller hvor stor kraft overarmens bicepsmuskel må frembringe for at vi skal kunne holde en viss vekt i hånden, med albueleddet i rett vinkel. Likevekt og moment er her viktige begreper.

Forståelse av biomekaniske prinsipper er særlig viktig ved konstruksjon og utarbeidelse av proteser, og ved opptrening av skader på bevegelsesapparatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *